حجاب یار - پایگاه تخصصی حمایت از همایش ها و برنامه های عفاف و حجاب کشور

پایگاه تخصصی حمایت از همایش ها و برنامه های عفاف و حجاب کشور

بر روی مساله حجاب کار هنری و کار زیبای تبلیغی باید صورت گیرد تا این مساله در ذهن جای گیرد

امام خامنه ای

دختر خورشید

اول پوشیدم دامن 

بعد از آن یک پیراهن

بعدا مانند مادر

چادر بر سر کردم من....

دختر خورشید
دختر خورشید

دختر خورشید