حجاب یار - پایگاه تخصصی حمایت از همایش ها و برنامه های عفاف و حجاب کشور

پایگاه تخصصی حمایت از همایش ها و برنامه های عفاف و حجاب کشور

بر روی مساله حجاب کار هنری و کار زیبای تبلیغی باید صورت گیرد تا این مساله در ذهن جای گیرد

امام خامنه ای

باغ خدا

چه گل های قشنگی 

به روی چادرت هست

همان چادر که خیلی

صمیمی بر سرت هست...

باغ خدا
باغ خدا

باغ خدا