حجاب یار - پایگاه تخصصی حمایت از همایش ها و برنامه های عفاف و حجاب کشور

پایگاه تخصصی حمایت از همایش ها و برنامه های عفاف و حجاب کشور

بر روی مساله حجاب کار هنری و کار زیبای تبلیغی باید صورت گیرد تا این مساله در ذهن جای گیرد

امام خامنه ای

درباره ما

به اعتقاد صاحب نظران، نمادهای فرهنگی، زنده ترین وپویاترین بخش هر فرهنگی محسوب می شود که تمامی نظام های فرهنگی درحفظ وترویج آن ها می کوشند. در فرهنگ اسلامی نیز «حجاب»  نماد پر معنایی است که شاًن، بالندگی فکری وتعالی اخلاقی آحاد جامعه ی دینی را نمایش می دهد.
از این منظر حجاب جزء جدایی ناپذیر فرهنگ اسلامی است وحیلت وماندگاری نظام اسلامی، در گرو پایداری، بقاء وتوسعه ی اجزای فرهنگی اش از جمله  «حجاب» خواهد بود. نمادی که در بطن خود سه عنصر مهم باورمندی و اعتقاد به آموزه های اسلامی، افزایش تمایل درونی به حیاء وعفاف و نشان دادن التزام به قواعد دینی، اجتماعی واخلاقی را در پی دارد. این عبارت ها بدان مفهوم است که نهادینه سازی  حجاب، تلاش واهتمام جدی در سه عرصه ی عمق بخشیدن به باورها، افزایش آگاهی ها، تحریک احساسات و تصحیح نوع پوشش گروه های هدف را طلب می کند.
در این میان تبلیغ، ترویج آموزه­های دینی و ارائه اخبار و تحلیل های صحیح در مورد مباحث و مسائل مبتلی به، به خصوص در موضوع عفاف و حجاب با استفاده از ظرفیت های دیداری، شنیداری، سایبری و... می تواند ذائقه گروه­های هدف در این طرح را در پذیرش خواسته های الهی تحت تأثیر بایسته و شایسته ای قرار دهد.
موسسه غیر دولتی فرهنگی تبلیغی بصیران از سال 1385 فعالیت های خود را آغاز نموده است.